PersonajesAcademia YotsuboshiYume NijinoLaura SakurabaKoharu NanakuraAko SaotomeLily ShiroganeHime ShiratoriYozora KasumiTsubasa KisaragiYuzu NikaidōVenus ArkElza ForteKirara HanazonoRei KizakiAria FutabaYotsuboshi StaffHikaru MoroboshiAnna HibikiDave SatōTamagorō MiwaMomoko YachigusaOtrosSubaru YūkiNozomu IgarashiAsahi KasumiKanata KiraYuri AshidaSaya AkashiMiki KatsuraMediaDCD Aikatsu Stars!Parte 1Parte 2Parte 3Parte 4Parte 5DCD Hoshi no TsubasaStar Premium DressParte 1Parte 2Parte 3Parte 4Parte 5Parte 6Cartas PromocionalesAnimeLista de EpisodiosDVD y BD lanzamiento de la listaAikatsu Stars! La películaMúsicaMercancíaAplicaciones3DSMercancíaUniversoSistemaTarjeta de estudianteSpecial AppealCuarto de cambioAura IdolAutógrafoTeléfono AikatsuMarcasMy Little HeartSpice ChordRomance KissShiny SmileGothic VictoriaPerfect QueenBerry ParfaitFuwa Fuwa DreamRoyal SwordRainbow Berry ParfaitUnidad IdolS4M4Shine Stars!LugaresCategoría: VariosBlog:Recent_postsOtrosComunidadAdministradoresAdalia SmithReglasUserboxEntradas de blog recientesForoAyuda
Wikia Aikatsu Stars!
5 Discusiones
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar